#Name CityAddress
1新潟工科大学 教養科橋本研究室 Kashiwazaki 1719 Fujihashi, Kashiwazaki, Niigata 945-1103, Japan
2新潟産業大学 入試課 Kashiwazaki 4730 Karuigawa, Kashiwazaki, Niigata 945-1355, Japan
3新潟工科大学 物質生物システム工学科日下部研究室 Kashiwazaki 1719 Fujihashi, Kashiwazaki, Niigata 945-1103, Japan
4新潟工科大学 物質生物システム工学科斎藤研究室 Kashiwazaki 1719 Fujihashi, Kashiwazaki, Niigata 945-1103, Japan
5新潟工科大学 教養科花岡研究室 Kashiwazaki 1719 Fujihashi, Kashiwazaki, Niigata 945-1103, Japan
6新潟産業大学 学生課医務室 Kashiwazaki 4730 Karuigawa, Kashiwazaki, Niigata 945-1355, Japan
7新潟工科大学 建築学科事務室 Kashiwazaki 1719 Fujihashi, Kashiwazaki, Niigata 945-1103, Japan
8新潟工科大学 情報電子工学科事務室 Kashiwazaki 1719 Fujihashi, Kashiwazaki, Niigata 945-1103, Japan
9新潟工科大学 N352 構造デザイン研究室 Kashiwazaki 1719 Fujihashi, Kashiwazaki, Niigata 945-1103, Japan
10新潟産業大学 学生課国際センター 事務室 Kashiwazaki 4730 Karuigawa, Kashiwazaki, Niigata 945-1355, Japan
11新潟産業大学 総務課施設係 Kashiwazaki 4730 Karuigawa, Kashiwazaki, Niigata 945-1355, Japan
12新潟産業大学 教務課大学 院係・生涯学習係 Kashiwazaki 4730 Karuigawa, Kashiwazaki, Niigata 945-1355, Japan
13新潟産業大学 総務課経理係 Kashiwazaki 4730 Karuigawa, Kashiwazaki, Niigata 945-1355, Japan
14Nakakoshigakuennagaoka University Nagaoka 80-8 Oyamamachi, Nagaoka, Niigata 940-0828, Japan
15新潟工科大学 教養科小泉研究室 Kashiwazaki 1719 Fujihashi, Kashiwazaki, Niigata 945-1103, Japan